• Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0904567891
  • Email:
   nvana@edu.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0944 777477
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn
Cơ cấu tổ chức